Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.caball.pl

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CABALL.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.caball.pl prowadzony jest przez Michała Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CABALL Michał Nowak (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Powstańców 60, 48-120 Baborów) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8942791106, REGON 361264357, adres poczty elektronicznej: biuro@caball.pl.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – rzecz ruchoma, tworzona na indywidualne zamówienie klienta, o określonych przez niego właściwościach, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.caball.pl

1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Michał Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CABALL Michał Nowak (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Powstańców 60, 48-120 Baborów) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8942791106, REGON 361264357, adres poczty elektronicznej: biuro@caball.pl

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej

1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2.1.3. Newsletter.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1200x800

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i są cenami brutto. Cena w sklepie zawiera podatek VAT 23%. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2. Z chwilą potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia (kliknięcie w przycisk „potwierdzam zamówienie”) Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone.

4.4.3. Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Zamówieniem Klienta.

4.4.4. Następnie Klient ma możliwość przyjęcie oferty Sprzedawcy przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zawierającej oświadczenie Klienta o przyjęciu oferty Sprzedawcy, lub poprzez dokonanie przelewu ustalonej kwoty w całości (lub zaliczki w wypadku przesyłki za pobraniem) na konto Sprzedawcy:

Alior Bank S.A. o numerze: 40 2490 0005 0000 4500 3258 1667

4.4.5. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail lub przelewu, o których mowa w pkt. 4.4.4. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

4.5.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: zamowienia@caball.pl. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę.

4.5.2. Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Zamówieniem Klienta.

4.5.3. Następnie Klient ma możliwość przyjęcie oferty Sprzedawcy przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zawierającej oświadczenie Klienta o przyjęciu oferty Sprzedawcy.

4.5.4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5.3. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.6. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem telefonu

4.6.1. Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień za ich pośrednictwem: 664 006 573 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

4.6.2. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem telefonu w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 18:00. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę. Klient obowiązany jest również do podania swojego adresu poczty elektronicznej celem przesłania przygotowanej prze Sprzedawcę oferty zgodnie z Zamówieniem Klienta.

4.6.3. Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Zamówieniem Klienta.

4.6.4. Następnie Klient ma możliwość przyjęcie oferty Sprzedawcy przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zawierającej oświadczenie Klienta o przyjęciu oferty Sprzedawcy.

4.6.5. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.6.4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

4.8. Dokonując zamówienia Klient deklaruje, że jest osobą pełnoletnią.

5. Sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.3.1. Bank: Alior Bank S.A.

5.1.3.2. Numer rachunku: 40 2490 0005 0000 4500 3258 1667

5.2. Z uwagi że nasza oferta obejmuje jedynie produkty o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do uiszczenia 40 % zaliczki, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1. Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa za pobraniem.

6.1.2. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

6.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Powstańców 60, 48-120 Baborów, w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

6.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od łącznej wagi produktów, wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w koszyku oraz w podsumowaniu zamówienia.

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta może wynosić do 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.6. Zamawiając bezpośrednio w naszym sklepie lub poprzez email, facebook lub telefon (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

7.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@caball.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców 60, 48-120 Baborów. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@caball.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców 60, 48-120 Baborów.

8.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Powstańców 60, 48-120 Baborów.

8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@caball.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców 60, 48-120 Baborów.

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. - Art. 10, punkt 3, pozycja 4). Wszystkie produkty oferowane w sklepie wykonujemy według wskazań usługobiorcy. Właściwości produktu określa usługobiorca za pośrednictwem formularza zamówienia, podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


10.4. Rozstrzyganie sporów:

10.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11.1. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie caball.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez CABALL Michał Nowak wyłącznie do celów wysyłki i wystawienia rachunku.